Jaarbericht

2014Van iedere euro wordt 78 cent besteed aan de doelstelling


Inkomsten en bestedingen 2014

Het boekjaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat van afgerond € 0,3 mln. In de begroting voor dat jaar werd echter rekening gehouden met een negatief resultaat van afgerond € 0,4 mln. Per saldo is het resultaat dus € 0,7 mln. beter.

Wilt u een specificatie van deze resultaten inzien, de complete jaarrekening bekijken en de toelichting lezen?

Download jaarverslag 2014